Nabyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach względem Urzędu Skarbowego.

Po nabyciu spadku należy dopełnić formalności względem Urzędu Skarbowego. Co do zasady bowiem nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym.
Kiedy musimy zapłacić podatek od nabytego spadku?
Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą. Wysokość ta jest tym wyższa, im dalsze jest pokrewieństwo. Podatek musimy zapłacić, gdy nabędziemy spadek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Kwoty wolne od podatku to:
– 9.637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej, do której należą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha,
– 7.276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej, do której należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
– 4.902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej, do której należą pozostałe osoby.
Podatkowi podlega zatem nabycie majątku w drodze spadku o wartości przekraczającej wskazane powyżej kwoty.
Jak obliczyć kwotę wolną od podatku? Należy zsumować wartość rynkową majątku spadkowego z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nabyliśmy spadek. A zatem jeśli wcześniej, we wskazanym okresie czasu, otrzymaliśmy darowiznę, to musimy jej wartość uwzględnić przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku.
Czy zawsze musimy złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu spadku? Otóż nie. Jeśli nabędziemy spadek o wartości poniżej kwoty wolnej od podatku, tj. poniżej kwoty 9.637 zł dla I grupy podatkowej, poniżej kwoty 7.276 zł dla II grupy podatkowej i poniżej kwoty 4.902 zł – dla III grupy podatkowej, podatnik – spadkobierca nie jest zobowiązany do zgłoszenia faktu nabycia spadku Urzędowi Skarbowemu. Jeśli nabyty spadek przekracza wskazane kwoty, wówczas podatnik – spadkobierca jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania podatkowego na formularzu SD-3. Termin na to wynosi miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.
Czy zawsze nabycie spadku w kwocie ponad wolną od podatku wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku? Otóż nie. Przy nabyciu spadku przez najbliższą rodzinę tj. osoby należące do I grupy podatkowej można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków. A zatem nawet wówczas gdy wartość nabytego spadku przekracza kwotę 9.637 zł nie zapłacimy podatku. W tym celu należy złożyć zgłoszenie na formularzu SD-Z2 do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Jeśli spełni się ten warunek, nie powstaje obowiązek zapłaty żadnego podatku.
Ile mamy czasu na zapłatę podatku od spadku? Termin płatności podatku od spadków wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego podatku. Nie wyliczamy go więc sami, dokonuje tego Urząd Skarbowy.
Co bardzo istotne, a o czym wiele osób nie wie bądź zapomina, obowiązek zgłoszenia otrzymania spadku i zapłaty podatku obowiązuje nas nie tylko wtedy, gdy na mocy postanowienia sądu nabyliśmy spadek, ale również, czy notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia. Tym samym, notariusz nie wyręcza nas z obowiązków względem fiskusa (co ma miejsce np. w sytuacji umowy darowizny sporządzanej przed notariuszem – notariusz wówczas zawiadamia urząd skarbowy o fakcie nabycia przez nas darowizny, co jest niezbędne w celu zwolnienia od podatku).
Pamiętajmy zatem o obowiązkach względem Urzędu Skarbowego.