NNW – czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: NNW). Należy ono do grupy ubezpieczeń osobowych, bowiem jego ochroną objęte są najważniejsze dobra takie jak życie i zdrowie człowieka. Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała, śmierci, a także zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, natomiast zakres ochrony jest zależny od zawartej umowy.

W przypadku ubezpieczeń grupowych ubezpieczenie NNW najczęściej przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników firm, a także kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Z kolei w przypadku ubezpieczeń indywidualnych z ubezpieczenia tego może skorzystać każdy, w szczególności warto pomyśleć o wykupieniu polisy NNW  jeżeli jesteśmy w grupie osób szczególnie narażonych na wypadki np. aktywnie uprawiamy sport. Warto również pamiętać, że zakres ubezpieczenia NNW nie jest określony ustawowo, tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, dlatego poszczególne ubezpieczenia NNW mogą znacznie różnić się od siebie. Zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę, należy dokładanie prześledzić rynek w poszukiwaniu oferty dla nas najkorzystniejszej pod względem finansowym, jak również najodpowiedniejszej ze względu na nasze potrzeby. Oferty będą znacznie różnić się od siebie w zależności od ubezpieczyciela i zakresu ochrony. Każda składka zależy od ogólnej sumy ubezpieczenia, czyli od górnej granicy kwoty, którą możemy otrzymać w razie nieszczęśliwego wypadku. Oczywistym jest, że im wyższa składka, tym suma ubezpieczenia jest większa. Z reguły 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada 1% sumy ubezpieczenia, co oznacza, że gdy ubezpieczymy się na 20.000 zł, to przy stwierdzonym 1 % uszczerbku na zdrowiu otrzymamy 200 zł. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące zawieranej umowy znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników, m.in.: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód lub uprawiany sport osoby, która chce się ubezpieczyć, bowiem decydują one o tym, do jakiej grupy ryzyka zostaniemy zaliczeni. Najczęściej wyróżnione zostają trzy grupy, a mianowicie: dzieci i młodzież, dorośli niepracujący oraz pracujący w biurze, a także osoby o podwyższonych ryzku. Do osób o podwyższonym ryzku zalicza się w szczególności osoby pracujące fizycznie oraz w zawodach niosących duże zagrożenie, a także sportowców uprawiających niebezpieczne sporty. Im ryzyko nieszczęśliwego wypadku związanego z wykonywanym zawodem lub uprawianym sportem jest większe, tym składka ubezpieczenia jest wyższa, ponieważ ubezpieczyciel ponosi większe ryzyko ubezpieczenia.

W każdej umowie znajdują się ponadto wyłączenia, które również należy dokładnie prześledzić. Najczęściej objęte są nimi następstwa wypadków wynikających z próby popełnienia samobójstwa bądź przestępstwa, spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, prowadzenia samochodu bądź innych pojazdów mechanicznych bez odpowiednich uprawnień, niewłaściwego leczenia, czy chorób zawodowych. Bardzo często wyłączeniu podlegają również zdarzenia wynikające z uprawienia sportu wyczynowego, jednak w tym przypadku za dodatkową dopłatą możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia również na te okoliczności.

Ubezpieczenie NNW może występować jako ubezpieczenie samodzielne, ale także może stanowić część ubezpieczenia o szerszym zakresie np. może być częścią ubezpieczeniowych pakietów turystycznych, mieszkaniowych, komunikacyjnych, czy też szkolnych. W takich przypadkach stanowią one ubezpieczenia uzupełniające, bowiem otrzymamy je niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z ubezpieczenia OC. Dopuszczalna jest również kumulacja świadczeń z ubezpieczenia NNW, ponieważ możemy wykupić kilka polis NNW w kilku różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych i z każdego otrzymamy świadczenie w przypadku ziszczenia się przesłanek do wypłaty odszkodowania.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ubezpieczenie NNW jest całkowicie dobrowolne. Zawarcie umowy ubezpieczenia NNW na korzystnych warunkach może okazać się dobrym rozwiązaniem, bowiem jak wiadomo nie od dziś, wypadki zdarzają się ludziom w najmniej oczekiwanych oraz najmniej odpowiednich momentach w życiu.