Podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC a ubezpieczeniem AC

Niewątpliwie podstawową różnicą pomiędzy ubezpieczeniem OC a ubezpieczeniem AC jest to, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, bowiem każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Kwestie tę szczegółowo reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z kolei zawarcie umowy ubezpieczenia AC, czyli autocasco jest całkowicie dobrowolne.

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC wynika z tego, że państwo spełniając swoją funkcję opiekuńczą chce poprzez to ubezpieczenie zagwarantować poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych minimum ochrony, bowiem konsekwencją nieposiadania ważnej polisy OC byłaby konieczność pokrywania finansowych skutków wypadku komunikacyjnego z własnych oszczędności. Wypadek komunikacyjny powoduje natomiast często szkody znacznie przewyższające możliwość finansowe osób uczestniczących w zdarzeniu. Należy jednak pamiętać, że polisa OC zabezpiecza innych uczestników ruchu drogowego przed działaniem ubezpieczonego na drodze. W związku
z tym, gdy dojdzie do kolizji komunikacyjnej odszkodowanie z OC otrzyma wyłącznie poszkodowany od Zakładu Ubezpieczeń w którym polisę wykupił sprawca wypadku, natomiast Zakład ten nie zajmie się likwidacją szkody powstałej w samochodzie sprawcy kolizji. Zakres ochrony udzielony przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach wykupionej polisy OC polega bowiem na tym, że sprawca wypadku posiadając ważną polisę OC, co do zasady, nie będzie musiał ponosić kosztów naprawienia szkody poszkodowanemu.  Ubezpieczenie AC natomiast, jako te, które zawieramy z własnej woli chroni tylko i wyłączne nasz majątek, co oznacza, że otrzymamy z niego odszkodowanie, gdy dojdzie do wypadku z naszej winy. Ponadto zakres ochrony wyznaczony polisą AC może również obejmować ryzyko kradzieży pojazdu, a także negatywne skutki zdarzeń losowych takie jak wiatr, grad czy pożar. Warto również pamiętać, że obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC wiąże się
z tym, że za brak wykupionej polisy OC możemy zostać ukarani dotkliwą karą pieniężną.

Istotną kwestią jest fakt, że w ramach ubezpieczenia OC mogą zostać pokryte również koszty leczenia czy rehabilitacji osób poszkodowanych, natomiast AC jako ubezpieczenie majątkowe nie pokrywa kosztów poniesionych z tego tytułu.

Przy wyborze oferty ubezpieczenia OC możemy, a nawet powinniśmy kierować się ceną polisy, bowiem zakres ubezpieczenia OC określony jest ustawowo, a co za tym idzie żaden z ubezpieczycieli nie ma prawa dokonywać jego zmiany. W związku z tym ubezpieczenie OC każdy posiadacz pojazdu mechanicznego posiada takie samo, a jedynym elementem, który może różnić poszczególne polisy OC jest ich cena. Sytuacja wygląda zupełnie odmiennie w przypadku ubezpieczenia AC, ponieważ oferty znacznie różnią się od siebie w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Czynnikiem determinującym warunki zawieranej umowy ubezpieczenia AC jest niewątpliwie koszt polisy. Warto jednak pamiętać, że przed zawarciem takiej umowy należy dokładnie prześledzić dostępne na rynku oferty oraz porównać jej ze sobą tak, aby mieć możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w jak najpełniejszym stopniu zaspokającej nasze potrzeby.  Wszystkie najważniejsze informacje, którymi powinniśmy się kierować dokonując wyboru znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Wniosek z powyższych rozważań możemy wyciągnąć tylko jeden, a mianowicie
w przypadku ubezpieczenia OC możemy skorzystać z oferty najtańszej, natomiast
w przypadku ubezpieczenia AC najlepiej zapoznać się z warunkami umowy
i zainwestować w polisę, która będzie spełniała nasze oczekiwana.