Otwórz się na prawo

działaj aby poukładać
swoje sprawy rodzinne

Sprawdź, czy możemy być wsparciem dla Twojej sprawy.

Sprawy rodzinne

Rodzina jest najważniejsza. Przykładamy szczególną wagę do wszystkich tego typu spraw, zapewniając komfort i bezpieczeństwo

Oferujemy kompleksową obsługę prawną. Jesteśmy w stanie zagwarantować fachowe doradztwo, całościowe spojrzenie i indywidualne podejście.

Poznaj nasze doświadczenie.
Zobacz, co możemy Tobie zaoferować. Działaj, aby poukładać wszystkie swoje sprawy osobiste i rozwiązać kwestie (które często są dla Ciebie obciążeniem).

Nasza specjalność: rozwody

Kiedy rozwód
jest jedynym wyjściem

Jest to trudna decyzja, na którą składa się najczęściej wiele
różnych czynników. Często są to sprawy bardzo emocjonalne,
wymagające dokładnego zrozumienia, empatii i zadbania o to,
aby przeprowadzić całą sprawę możliwie bezkonfliktowo.

Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nie ma idealnego
wzorca postępowania – każda sprawa jest inna. Jednak najważniejszą
kwestią jest zabezpieczenie interesów klientów, których reprezentujemy.
Dbamy o kwestie opieki nad dziećmi, uczciwy podział majątku i
rzetelny przebieg całego procesu.

Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić dla Ciebie

Zadbamy o Twoje sprawy

Prawo rodzinne

Specjalizacja

Specjalizacja

Sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego

- ustalenie możliwości zawarcia małżeństwa
- zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
- zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku
- zawarcie małżeństwa przez osobę z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym
- zawarcie małżeństwa między powinowatymi

Specjalizacja

Specjalizacja

Małżeńskie sprawy majątkowe:

- majątkowe umowy małżeńskie
- pomoc w zniesieniu majątkowej wspólności małżeńskiej
- całkowity lub częściowy podział majątku wspólnego
- zwroty wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty
- ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku
- pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka

Specjalizacja

Specjalizacja

Władza rodzicielska i kontakty:

- przyznanie, pozbawienie lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
- zawieszenie władzy rodzicielskiej
- umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
- zakazanie kontaktów z dzieckiem- alimenty;
- ustalenie miejsca pobytu dziecka
- pomoc przy zmianie wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia pomiędzy rodzicami
- zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
- wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko
- wydanie dziecka
- ustalenie miejsca pobytu dziecka
- porwania rodzicielskie
- zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

Specjalizacja

Specjalizacja

Pochodzenie dziecka:
- uznanie dziecka
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
- ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
- ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
- zmiana aktu stanu cywilnego
- zmiana nazwiska lub imienia dziecka

Adopcja, opieka i kuratela
- przysposobienie (adopcja) dziecka
- rozwiązanie przysposobienia dziecka
- umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
- powrót dziecka do rodziny
- całkowite ubezwłasnowolnienie
- częściowe ubezwłasnowolnienie
- ustanowienie opieki
- powołanie lub zwolnienie opiekuna
- zwolnienie z obowiązku objęcia opieką
- ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli

Specjalizacja

Specjalizacja

- obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami
- obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka
- alimenty od rodzica przebywającego za granicą
- wypłata wynagrodzenia drugiemu małżonkowi
- powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków
- zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych
- ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
- zwrot niesłusznie płaconych alimentów

Sprawy osobiste

Specjalizacja

Specjalizacja

Prawo zobowiązań
- negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
- pomoc i reprezentacja w sprawach o zapłatę (w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwykłym)
- pomoc i reprezentacja w sprawach o odszkodowania (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy)

Prawo rzeczowe
- zasiedzenie
- ochrona posiadania
- ochrona własności
- zniesienie współwłasności
- ustanowienie służebności
- eksmisja
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

Specjalizacja

Specjalizacja

- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (m.in. za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego, z tytułu wypadku przy pracy, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, za błędy w sztuce lekarskiej itp.);
- reprezentacji interesów Klienta na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń – przedprocesowym, procesowym oraz egzekucyjnym

Kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa

Specjalizujemy się w obronie podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach wywołanych kasacją lub wnioskiem o wznowienie postępowania.

Reprezentujemy także pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych na etapie postępowania przed Sądami wszystkich instancji.

Specjalizacja

Specjalizacja

- reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi;
- sporządzanie wniosków, skarg, odwołań i zażaleń;
- uzyskanie dla klientów pozwoleń, decyzji, koncesji lub licencji;

Specjalizacja

Specjalizacja

Bierzemy udział w przygotowywaniu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, a także negocjowaniu układów zbiorowych oraz rozmowach pracodawcy ze związkami zawodowymi. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji.

Specjalizacja

Specjalizacja

- nabywanie, zbywanie i zagospodarowanie nieruchomości
- prowadzenie procesu budowlanego
- analiza tytułów prawnych właścicieli oraz użytkowników wieczystych
- przygotowywanie projektów umów
- nadzór i pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjno-budowlanych

Masz sprawę?

Zacznij działać

Zobacz także

Klient Biznesowy