Za co grozi nam zatrzymanie prawa jazdy? Kto i kiedy może zatrzymać nasze prawo jazdy? Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) z roku na rok coraz mniej osób uzyskuje uprawnienie do kierowania pojazdem osobowym, wynika to z wprowadzenia rygorystycznych zasad przyznawania prawa jazdy. Zatem, żeby nasz wysiłek nie poszedł na marne, warto pamiętać kiedy można utracić zdobyte wcześniej uprawnienie. Prawo jazdy może nam zostać zatrzymane w następujących sytuacjach: gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol; gdy prawo jazdy zniszczone jest w stopniu powodującym jego nieczytelność; gdy istnieje podejrzenie podrobienia lub przerobienia prawa jazdy; gdy upłynął termin ważności prawa jazdy; gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy; gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami; gdy kierujący pojazdem przekroczy liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a tzw. młody kierowca, czyli ten który posiada prawo jazdy 1 rok, gdy przekroczy liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nadto, ustawodawca w 2016 roku rozszerzył powyższy katalog o dwa przypadki. Pierwszy z nich uprawnia do zatrzymania prawa jazdy w sytuacji gdy kierujący pojazdem przekroczy dopuszczalną o więcej niż 50 km/h prędkość na obszarze zabudowanym lub też kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Należy pamiętać, że sankcję polegającą na zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h można nałożyć, tylko jeśli odbyło się to w obszarze zabudowanym, te dwa elementy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że jadąc w obszarze zabudowanym z prędkością 100 km/h funkcjonariusz nie może nam zatrzymać prawa jazdy, ponieważ nie przekroczyliśmy dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, tak samo w przypadku gdy jedziemy z prędkością 100 km/h na remontowanej drodze poza miastem, gdzie postawiono znak z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Kto posiada uprawnienie do zatrzymania prawa jazdy? Uprawnienie to przysługuje funkcjonariuszom Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Żandarmerii Wojskowej ale tylko w przypadku kierowców prowadzących pojazdy należące do Sił Zbrojnych. Dokument prawa jazdy jest następnie przekazywany właściwym organom w zależności od powodu zatrzymania. Dokument ten może zatem trafić albo do prokuratora, sądu bądź do starosty. W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h funkcjonariusz Policji zatrzymuje dokument za pokwitowaniem, które uprawnia nas do kierowania pojazdem jeszcze przez 24 h od momentu zatrzymania. Następnie funkcjonariusz Policji w terminie 7 dni przekazuje dokument właściwemu staroście, który to wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Co nam grozi w przypadku, gdy pomimo zatrzymania nam prawa jazdy będziemy nadal poruszać się pojazdem i zostaniemy zatrzymani do kontroli? Wówczas starosta może przedłużyć okres zatrzymania maksymalnie do 6 miesięcy. Po upływie tego okresu, kierowca może odebrać dokument prawa jazdy we właściwym wydziale komunikacji. Jeżeli uporczywy kierowca pomimo przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy na okres 6 miesięcy w dalszym ciągu będzie poruszał się po drodze, wówczas starosta może cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdem. Pozostaje nam wtedy ponowne uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją starosty, przysługuje nam odwołanie od decyzji, które należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.