Sprawy rodzinne

Podwójne życie małżonka. Kiedy mówimy o bigamii.

Do zawarcia małżeństwa dochodzi przez złożenie przez przyszłą żonę i męża, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: „USC”) bądź przed duchownym, zgodnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których zawarte małżeństwo, z powodu określonych okoliczności, nazywać będziemy „nieistniejącym” bądź też „nieważnym”. Małżeństwo uznajemy za nieistniejące wtedy, gdy przy jego zawieraniu nie dopełniono, nazwijmy to, „formalnych” czynności. Przykładowo, gdy nupturienci (czyli przyszła żona i mąż) złożą oświadczenia […]

Sprawy rodzinne

Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Jak skutecznie wnieść pismo do sądu?

Jeśli chcemy zainicjować postępowanie sądowe, bądź jesteśmy już stroną lub uczestnikiem postępowania, należy pamiętać, że niebagatelne znaczenie ma termin i sposób doręczenia wszelkich pism. Co do zasady w postępowaniu cywilnym doręczeń dokonuje sąd. To za jego pośrednictwem pisma są przekazywane stronom /uczestnikom postępowania. Przykładowo powód/wnioskodawca, wnosząc pozew/wniosek do sądu, jest zobowiązany dołączyć odpis/odpisy tego pisma dla strony przeciwnej. Sąd, po wstępnej weryfikacji pisma, doręcza odpis drugiej […]

Sprawy rodzinne

Jakie są skutki biernej postawy pozwanego w sprawie sądowej? Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym.

Niekiedy, osoba dochodząca swoich praw przed sądem, spotyka się z całkowitą ignorancją ze strony pozwanego (drugiej strony postępowania), który nie stawia się na rozprawę/posiedzenie bądź przyjmuje bierną postawę, nie zajmując stanowiska w sprawie. Sytuacje takie nie stanowią jednak przeszkody w rozstrzygnięciu sprawy, a zatem wydaniu wyroku. Dojdzie bowiem wówczas, przy spełnieniu wskazanych przez ustawodawcę przesłanek, do wydania tzw. wyroku zaocznego. Kiedy wyrok zaoczny zostanie wydany, a zatem jakie są przesłanki […]

Sprawy rodzinne

Separacja małżonków. Czy warto ją sądownie ustanowić?

W każdym małżeństwie niekiedy dochodzi do nieporozumień, sprzeczek, kłótni, czy cichych dni. Kiedy małżonkowie mają poczucie, że oddalili się od siebie, nie ma między nimi więzi i porozumienia, a kryzysu nie można w żaden sposób zażegnać, często dochodzą do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie definitywne zakończenie ich związku. Jeżeli małżonkowie są przekonani, że rozkład pożycia jest nieodwracalny, najczęściej podejmują decyzję o rozwodzie. Zdarza się jednak, że pomimo zaistniałego impasu, wciąż mają […]

Sprawy rodzinne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po ślubie, decyduje treść oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: „USC”) bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego lub przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Warto pamiętać, że niezłożenie takiego oświadczenia nie powoduje automatycznego przejęcia nazwiska drugiego małżonka, w takiej sytuacji bowiem, małżonkowie mimo wstąpienia w związek małżeński, pozostają przy swoich […]

Sprawy rodzinne

Zaprzeczenie ojcostwa a ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa są instytucjami, których celem jest przerwanie więzi rodzicielskiej pomiędzy ojcem, a dzieckiem. Zatem po uprawomocnieniu się orzeczenia ustaje władza rodzicielska ze skutkiem ex nunc, czyli „od teraz”. Jaka jest różnica pomiędzy tymi instytucjami? Kiedy występować o zaprzeczenie ojcostwa, a kiedy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa? Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania […]

Sprawy rodzinne

Realizacja obowiązku alimentacyjnego a postępowanie egzekucyjne.

Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnik dobrowolnie płaci alimenty w ustalonej wysokości i terminie, a mimo to zostaje przeciwko niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu ich przymusowe egzekwowanie. Czy jest to zgodne z prawem? Kto powinien ponosić koszty takiego postępowania egzekucyjnego? W pierwszej kolejności wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny – względem byłego małżonka, czy dzieci – może być ustalony na mocy orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub […]

Sprawy rodzinne

Rola prywatnego detektywa w postępowaniu rozwodowym.

Co zrobić w sytuacji kiedy widzimy nagłe zmiany w zachowaniu współmałżonka/współmałżonki? Brak bliskości, zmiany w wyglądzie, podejrzane wyjazdy, praca do późnych godzin nocnych? Do kogo udać się po pomoc, kiedy dojdziemy do przekonania, że współmałżonek/współmałżonka dopuszcza się zdrady małżeńskiej? Jak zgodnie z prawem zdobyć dowody potwierdzające nasze podejrzenia? Jak w takiej sytuacji wykazać winę współmałżonka i dostarczyć sądowi, w postępowaniu rozwodowym, materiały dokumentujące nasze przypuszczenia? Jaką strategię działania […]

Sprawy rodzinne

Dowody w sprawie o rozwód. Co może być dowodem, a co nie?

Zakres powoływanych dowodów w postępowaniu rozwodowym uwarunkowany jest od żądań zawartych w piśmie procesowym, ponieważ każde żądanie powinno zostać poparte odpowiednimi dowodami. Należy pamiętać, że postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. Wobec tego jakie dowody może dopuścić sąd? W każdej sprawie o rozwód lub o separację, sąd zarządza przeprowadzenie dowodu […]

Sprawy rodzinne

Przeszkody w zawarciu małżeństwa. Kiedy możemy unieważnić małżeństwo? Jakie są skutki unieważnienia małżeństwa?

Zawarcie związku małżeńskiego jest wyjątkową chwilą zarówno dla przyszłych małżonków, jak i najbliższej rodziny i przyjaciół. Jednak czy wszyscy bez przeszkód mogą zawrzeć związek małżeński? Czy też ustawodawca przewidział jednak pewne obostrzenia w tym zakresie? Odpowiedzi należy szukać w przepisach zawartych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, w którym to stwierdzono, że istnieje przeszkoda wieku, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, bigamii, pokrewieństwa lub powinowactwa oraz przysposobienia. Przeszkoda wieku. Co do zasady […]