Sprawy spadkowe

Wydziedziczenie. Kiedy można wydziedziczyć bliskich?

Nierzadko zdarza się, że osoby najbliższe zapominają o nas, nie interesują się nami lub wręcz wyrządzają nam krzywdę. Perspektywa, że po naszej śmierci osoby te otrzymają nasz majątek, nie wydaje się wówczas sprawiedliwa. Na przeciw tej sprawiedliwości wychodzi instytucja wydziedziczenia. W języku potocznym wydziedziczenie oznacza pozbawienie osób najbliższych udziału w spadku, który przypadałby im z mocy prawa. Jednak w ścisłym znaczeniu wydziedziczenie pozbawia jedynie prawa do zachowku, czyli tej części spadku, która należy […]

Sprawy spadkowe

Jak wygląd sytuacja spadkobiercy po nowelizacji przepisów z dnia 18 października 2015 roku?

Zmiany, które weszły w życie z dniem 18 października 2015 roku niewątpliwie korzystnie wpływają na sytuację przyszłego spadkobiercy. Usuwają bowiem automatyzm polegający na tym, że niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy powoduje dla niego negatywne konsekwencje w postaci przyjęcia spadku z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Spadkobierca może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe jest to tzw. […]

Sprawy spadkowe

Nabyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach względem Urzędu Skarbowego.

Po nabyciu spadku należy dopełnić formalności względem Urzędu Skarbowego. Co do zasady bowiem nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Kiedy musimy zapłacić podatek od nabytego spadku? Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą. Wysokość ta jest tym wyższa, im dalsze jest pokrewieństwo. Podatek musimy zapłacić, gdy nabędziemy spadek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Kwoty wolne od podatku to: – 9.637 zł – […]

Sprawy spadkowe

Czym jest zachowek? Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego, a kto tych uprawnień nie posiada?

Zachowek to forma ochrony interesów spadkobierców. Należy się on w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament i nie przekazał majątku na rzecz spadkobiercy, który dziedziczyłby po nim na podstawie ustawy (tj. gdyby testamentu nie było). Osoba taka ma prawo żądać od spadkobiercy przewidzianego w testamencie (tzw. spadkobiercy testamentowego), zapłaty określonej sumy pieniężnej na poczet należnego mu zachowku. Żądanie to przysługuje tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku […]

Sprawy spadkowe

Czym jest spadek?

JAKIE SĄ SPOSOBY DZIEDZICZENIA SPADKU? KTO MOŻE BYĆ SPADKOBIERCĄ, A KTO NIE? NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA. Spadek to nic innego jak ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek. Prawa i obowiązki są dziedziczone tylko wtedy, gdy mają charakter cywilnoprawny i majątkowy oraz nie są: ściśle związane z osobą spadkodawcy oraz nie są prawami, które przechodzą […]

Sprawy spadkowe

Jak sporządzić ważny testament? Rodzaje testamentów.

Testament warto sporządzić, aby uregulować kwestie majątkowe na wypadek śmierci, a tym samym, aby uchylić spory, które na tle majątkowym mogą powstać między naszymi najbliższymi. Tym bardziej, że zawsze możemy go zmienić lub odwołać. Zasadą jest, że testament może sporządzić, jak i go odwołać, jedynie osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która skończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona ani całkowicie, ani […]

Sprawy spadkowe

Zostałem spadkobiercą. Co muszę zrobić, by nabyć lub odrzucić spadek?

W sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do spadkobrania (czy to na podstawie ustawy, czy testamentu), stajemy przed problemem, co dalej, jakie mamy uprawnienia i obowiązki. Należy pamiętać o dopełnieniu kilku formalności, aby uregulować kwestie prawne po śmierci spadkodawcy. Po pierwsze, jeśli spadkodawca pozostawił po sobie testament, wówczas należy przesłać go do sądu spadku (tj. sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy bądź dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy) wraz z wnioskiem o jego […]