Sprawy rodzinne

Rozwód – żądania stron i rozstrzygnięcia sądu w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Jak zostało wskazane w poprzednich artykułach, w przypadku gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, jednym z koniecznych elementów wyroku rozwodowego jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej (wyrok nie dotyczy zatem dzieci jednego z małżonków z wcześniejszego związku). Ma to na celu kompleksowe i wyczerpujące rozstrzygnięcie w wyroku o całokształcie spraw rozpadającej się rodziny, a tym samym uniknięcie konfliktów na przyszłość. Wśród sposobów uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron wskazuje […]

Sprawy rodzinne

Czy alimenty ulegają przedawnieniu?

Osoba, która jest uprawniona do alimentów, czy to dziecko, czy małżonek względem drugiego, musi pamiętać, że roszczenie alimentacyjne ulega przedawnieniu. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, na czym polega przedawnienie. Otóż, jest to zagadnienie związane z upływem czasu. Przedawnienie rozpoczyna swój bieg od momentu wymagalności roszczenia, czyli od chwili kiedy możliwe jest dochodzenie spełnienia roszczenia. Po upływie terminu przedawnienia roszczenia osoba, która jest zobowiązana do jego spełnienia, może skutecznie uchylić się […]

Sprawy rodzinne

Rozwód. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby możliwe było jego orzeczenie?

Poprzez zawarcie związku małżeńskiego, małżonkowie składają sobie deklaracje związaną z prawami i obowiązkami wynikającymi z jego zawarcia. Często jednak ustępują one rzeczywistości i codzienności. Narastające konflikty, brak porozumienia, współdziałania dla dobra założonej rodziny, nielojalność, agresja, stopniowy zanik uczuć i więzi, odmienność charakterów, różnice w planach i priorytetach – to najczęstsze powodowy oddalania się małżonków od siebie, a w konsekwencji rozpadu małżeństwa. W takich sytuacjach rozważana jest decyzja […]

Sprawy rodzinne

Dowody w procesie o rozwód. Czy sąd dopuści dowody z nagrań? Kto może zbierać dowody?

Dowody w procesie o rozwód. Czy sąd dopuści dowody z nagrań? Kto może zbierać dowody? Rola prywatnego detektywa w postępowaniu rozwodowym. W postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu rozwodowym, nie ma zamkniętego katalogu dowodów, które sąd może przeprowadzić. Poza standardowymi dowodami, jak: zeznania świadków, przesłuchanie stron, dowód z różnych dokumentów, dopuszcza się m.in. dowody: z nagrań audio oraz video, z wydruków e-maili, wiadomości sms, fotografii, bilingów itd. Oczywiście wiarygodność […]

Sprawy rodzinne

Rozwód. Co stoi na przeszkodzie w jego orzeczeniu?

Wola zakończenia związku małżeńskiego nie jest wystarczająca dla orzeczenia przez sąd rozwodu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza bowiem przesłanki zarówno pozytywne, których zaistnienie umożliwia jego orzeczenia, jak i negatywne, których wystąpienie przekreśla możliwość rozwiązania małżeństwa. Przesłanki pozytywne: zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego zostały opisane w artykule pt. „Rozwód. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby możliwe było jego orzeczenie?”. Poznania i wyjaśnienia wymagają zatem okoliczności […]

Sprawy rodzinne

Czego możemy żądać w pozwie rozwodowym?

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego bądź też będąc pozwanym w sprawie o rozwód, warto wiedzieć, czego możemy żądać w takim procesie tj. jakie żądania możemy zawrzeć w pozwie (gdy inicjujemy proces) bądź w odpowiedzi na pozew (gdy drugi z małżonków wszczął postępowanie). Sąd Okręgowy (ten jest bowiem właściwy do rozstrzygania w zakresie rozwodu) w sprawie o rozwód władny jest do orzekania o: rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód; winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, […]

Sprawy rodzinne

Czy warto dochodzić winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia?

ROZWÓD. CZY WARTO DOCHODZIĆ WINY DRUGIEGO MAŁŻONKA W ROZKŁADZIE POŻYCIA? JAKIE SĄ SKUTKI ROZWODU W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO BYŁYCH MAŁŻONKÓW WOBEC SIEBIE? Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, wówczas tylko małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów. Wykluczone jest zatem żądanie alimentów przez małżonka „winnego” wobec „niewinnego”. Aby jednak żądanie małżonka „niewinnego” zostało przez sąd uznane za zasadne, rozwód musi […]

Sprawy rodzinne

Jakie są przesłanki udzielenia rozwodu? Do jakiego sądu należy złożyć pozew?

ROZWÓD. JAKIE SĄ PRZESŁANKI UDZIELENIA ROZWODU? DO JAKIEGO SĄDU NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW? JAKIE SĄ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO? Gdy małżonkowie nie widzą żadnych szans na dalsze kontynuowanie związku małżeńskiego – z różnych przyczyn (brak porozumienia lub współdziałania dla dobra rodziny, różnica charakterów, życiowych planów i priorytetów, zanik więzi emocjonalnych, fizycznych, nielojalność małżeńska, i tak można wymieniać niemal bez końca), na myśl przychodzi decyzja o rozwodzie. Należy […]

Sprawy rodzinne

KIEDY SĄD NIE ORZEKNIE ROZWODU? JAKIE SĄ SKUTKI ROZWODU?

KIEDY SĄD NIE ORZEKNIE ROZWODU? CZEGO MOŻEMY ŻĄDAĆ W POZWIE O ROZWÓD? JAKIE SĄ SKUTKI ROZWODU? W poprzednim artykule opisane zostały przesłanki udzielenia rozwodu z jednoczesnym przybliżeniem ich znaczenia w praktyce. Mimo jednak zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne przez prawo w trzech przypadkach. Sąd każdorazowo bada, czy występuje którakolwiek z negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu. Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli przez jego […]

Sprawy rodzinne

Rozwód z czy bez orzekania o winie?

WIELE OSÓB, KTÓRE DECYDUJĄ SIĘ NA ROZWÓD, STAJĄ PRZED PROBLEM: ŻĄDAĆ ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA Z WINY DRUGIEGO MAŁŻONKA CZY TEŻ BEZ ORZEKANIA O WINIE? JAKIE SĄ SKUTKI OBU ROZWIĄZAŃ? Nie ma katalogu zachowań, które przesądzają o winie jednej ze stron, najczęściej są to: nielojalność małżeńska czy finansowa, uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, przemoc, czy też brak zaangażowania w sprawy rodzinne. Wszelkie takie zachowania lub zaniechania muszą być wyrazem woli […]