Inne sprawy

GWARANCJA. JAK REALIZOWAĆ WYNIKAJĄCE Z NIEJ UPRAWNIENIA?

KUPIONY PRODUKT MA WADĘ. GWARANCJA. JAK REALIZOWAĆ WYNIKAJĄCE Z NIEJ UPRAWNIENIA?

Poprzedni artykuł przybliżył nam kwestie związane ze złożeniem reklamacji na podstawie rękojmi, która przysługuje nam zawsze i to z mocy prawa, gdy nabyty towar ma wadę (fizyczną lub prawną). Warto jednak pamiętać i korzystać z drugiej instytucji, jaką jest gwarancja. Najogólniej rzecz ujmując jest ona zapewnieniem gwaranta, którym może być producent, sprzedawca, importer lub dystrybutor, iż przedmiot sprzedaży posiada dobrą jakość. Gwarancja dotyczy zatem tylko wad fizycznych, nie prawnych (jak rękojmia). Najczęściej jest ona wyrażona w dokumencie, może jednak przybrać postać reklamy. W efekcie jej udzielenia – co jest dobrowolne (a zatem zależne wyłącznie od woli gwaranta), kupujący zyskuje dodatkowe – obok rękojmi – uprawnienia chroniące go przed skutkami wad fizycznych nabytej rzeczy. Gwarancja zatem dodatkowo wzmacnia naszą sytuację jako konsumentów. Ma ona charakter umowny, a zatem co do zasady, jej treść określana jest swobodnie przez gwaranta. Wskazane są w niej m.in. obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Świadczenia gwaranta (jego obowiązki) mogą polegać m.in. na: zwrocie zapłaconej ceny, usunięciu wady (poprzez naprawę), wymianie rzeczy bądź na innych świadczeniach (np. przyznaniu konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy). W treści gwarancji winno być wskazane, w jakim terminie gwarant powinien zrealizować spoczywające na nim obowiązki. Jeśli termin taki nie został określony, powinien to uczynić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez konsumenta.Gwarant jednostronnie określa swoje obowiązki i to w sposób dobrowolny. Istotne jest zatem, aby – chcąc realizować swoje uprawnienia z gwarancji, zapoznać się z włączeniami odpowiedzialności gwaranta – często bowiem takowe są wprowadzane do oświadczenia gwarancyjnego (np. wyłączenie odpowiedzialności w sytuacji używania zakupionego obuwia w innym celu, niż do którego jest przeznaczone). Również okres gwarancji jest ustalany przez gwaranta, może zatem wynosić miesiąc, rok, kilka lat lub być dożywotni. Jeśli jednak z treści gwarancji nie wynika na jaki okres została ona udzielona, przyjmuje się, że wynosi 2 lata licząc od dnia wydania towaru konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo, gdy w wyniku realizacji praw z gwarancji, gwarant wymieni wadliwy towar na nowy lub dokona istotnej jego naprawy. Gdy taka sytuacja dotyczy jedynie części produktu (np. pilota od telewizora) okres gwarancji biegnie od nowa tylko w odniesieniu do tej części. W pozostałych przypadkach (m.in. mało istotny zakres naprawy, nieuznanie reklamacji itp.) czas gwarancji zostanie wydłużony o okres, przez który nie mogliśmy korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.Na koniec warte uwagi jest wskazanie, że realizacja uprawnień z tytułu gwarancji nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Możemy zatem realizować swoje uprawnienia reklamacyjne na podstawie rękojmi, nawet jeśli wcześniej korzystaliśmy z uprawnień wynikających z udzielonej z gwarancji. Tym samym, gdy nie zostanie uwzględnione nasze żądanie w ramach czy to rękojmi, czy gwarancji, możemy skorzystać z drugiej z podstaw reklamacji, z której jeszcze nie korzystaliśmy. W czasie gdy realizujemy uprawnienia z gwarancji, terminy na złożenie reklamacji na podstawie rękojmi ulegają zawieszeniu (a zatem nie biegną). Dokonując wyboru podstawy do złożenia reklamacji warto zatem wybrać tą (rękojmię lub gwarancję), którą zapewni nam szybsze i pewniejsze uzyskanie efektu, jaki chcemy osiągnąć.

Artykuł można znaleźć na stronie Tydzień Ziemii Śremskiej. Zobacz >>

Masz Pytania?

Skontaktuj się