Sprawy rodzinne

Rola prywatnego detektywa w postępowaniu rozwodowym.

Co zrobić w sytuacji kiedy widzimy nagłe zmiany w zachowaniu współmałżonka/współmałżonki? Brak bliskości, zmiany w wyglądzie, podejrzane wyjazdy, praca do późnych godzin nocnych? Do kogo udać się po pomoc, kiedy dojdziemy do przekonania, że współmałżonek/współmałżonka dopuszcza się zdrady małżeńskiej? Jak zgodnie z prawem zdobyć dowody potwierdzające nasze podejrzenia? Jak w takiej sytuacji wykazać winę współmałżonka i dostarczyć sądowi, w postępowaniu rozwodowym, materiały dokumentujące nasze przypuszczenia? Jaką strategię działania w takiej sytuacji przyjąć?

Na samym początku wskazać należy, że ustawodawca nie określa kręgu osób uprawionych do zdobywania dowodów, więc tak naprawdę każdy na własną rękę może pozyskać dowód dokumentujący zdradę małżeńską. Jednakże w praktyce nie jest to takie proste. Wobec tego warto w takiej sytuacji zlecić sprawę prywatnemu detektywowi, który profesjonalnie wykona zadanie. Należy pamiętać, że prywatny detektyw musi posiadać licencję, wydaną przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także powinien być zatrudniony w biurze detektywistycznym wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kiedy najlepiej rozpocząć taką współpracę i jakie działania podjąć, aby gromadzenie dowodów było najbardziej efektywne? Istotną kwestią, aby udowodnić wyłączną winę współmałżonka i powiązać fakt zdrady z rozpadem małżeństwa, jest czas, w którym prywatny detektyw wykona swoją pracę. Zbieranie dowodów na wyłączną winę drugiej strony winno mieć miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego tzn. kiedy małżonkowie mieszkają „pod jednym dachem”, kiedy nie ma jeszcze mowy o rozpadzie małżeństwa. Dowody zebrane np. po tym, jak mąż czy żona wyprowadzili się ze wspólnego domu, mogą dostarczyć drugiej stronie argumentów na to, iż nastąpiło to po rozpadzie związku małżeńskiego, a tym samym nie miało żadnego wpływu na rozpad związku.

Na czym na gruncie obowiązujących przepisów prawa polega usługa detektywistyczna i czego możemy się w kontekście podjęcia współpracy z prywatnym detektywem spodziewać? Usługa detektywistyczna polega na zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w formach i zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Prywatny detektyw z mocy ustawy, w zakresie prowadzonej sprawy, ma prawo do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności bez zgody osób, których te dane dotyczą. Po wykonaniu czynności detektywistycznych otrzymujemy sprawozdanie zawierające m.in. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności, opis stanu faktycznego oraz datę zakończenia czynności w sprawie. Częścią integralną takiego sprawozdania są materiały dokumentujące opis stanu faktycznego w postaci zdjęć, nagrań audio/video.

Kolejnym nasuwającym się pytaniem jest, czy sprawozdanie z czynności detektywistycznych może stanowić dowód w sprawie rozwodowej? Otóż takie sprawozdanie w świetle obowiązującego prawa może stanowić tzw. obiektywny dowód, tj. taki, któremu nie można zarzucić stronniczości, czy interesu prawnego. Często stosowaną w postępowaniu rozwodowym praktyką jest powoływanie prywatnego detektywa na świadka, w celu potwierdzenia przed sądem informacji zawartych w sprawozdaniu z wykonanych przez niego czynności detektywistycznych. W przeciwieństwie do uczestników postępowania rozwodowego tj. stron, świadków z kręgów rodziny, czy znajomych, których zeznania mogą być obarczone subiektywnym spojrzeniem na pewne okoliczności, zeznania prywatnego detektywa są obiektywną relacją, udokumentowaną w postaci przekazanego wcześniej zleceniodawcy sprawozdania. Często sądy orzekają rozwody na podstawie dowodów zdobytych w ten właśnie sposób. Warto w tym miejscu podkreślić, że w postępowaniu cywilnym, a tym samym w postępowaniu rozwodowym, nie ma zamkniętego katalogu dowodów, które sąd może przeprowadzić. Poza standardowymi dowodami, jak: zeznania świadków, przesłuchanie stron, dowód z różnych dokumentów, dopuszcza się m.in. dowody: z nagrań audio oraz video, z wydruków e-maili, wiadomości sms, fotografii, bilingów itp.

Reasumując, kiedy znajdziemy się w tak trudnej sytuacji i emocje zaczną brać górę nad zdrowym rozsądkiem, warto rozważyć możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy detektywa, który nie będąc zaangażowany emocjonalnie wykona swoje zadanie, dostarczy dowody zdrady i tym samym uzyskamy przewagę w procesie rozwodowym, często rozstrzygając go na swoją korzyść.

Masz Pytania?

Skontaktuj się